Informa el Departament de Justícia de la Generalitat que la utilització dels sistemes telemàtics o electrònics a Catalunya, establert a l’article 273 de la LEC, no serà efectiu a 1 de gener de 2016

Segons informació facilitada pel Departament de Justícia de la Generalitat, el calendari de disponibilitat de la presentació d’assumptes i escrits telemàtics a Catalunya, mitjançant el sistema E-JUSTÍCIA.CAT,  no contempla en cap jurisdicció la seva entrada en funcionament l’1 de gener de 2016.

Tampoc es posarà en marxa la recepció de notificacions a través de la plataforma LEXNET respecte d’aquells procediments en els que no sigui preceptiva la intervenció dels procuradors.

L’obligatorietat per als professionals de fer servir els sistemes telemàtics o electrònics, existents en l’Administració de Justícia, per a la presentació d’escrits i recepció de notificacions a partir del dia 1 de gener ve establert a la  Llei 42/15, de reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil; sense perjudici del que establia la Llei 18/2011 de 5 de juliol de 2011, que  tenia entre els seus objectius principals generalitzar l’ús de les tecnologies de la comunicació pels professionals relacionats amb l’Administració de Justícia.

Tot i així, el fet que algunes Comunitats Autònomes tinguin competències delegades en la matèria, pot suposar que aquestes hagin desenvolupat sistemes informàtics propis amb el seu propi calendari d’execució.

Aquest és el cas de Catalunya, que va desenvolupar el projecte E-JUSTÍCIA.CAT; un projecte que més enllà de garantir un entorn de comunicació segur i fiable, entre l’Administració de Justícia i l’advocacia, suposa també una plataforma completa de gestió processal que permetrà, un cop estigui en la seva completa operativitat, fer el seguiment de la tramitació de qualsevol expedient judicial.

Ara bé, per a les notificacions, l’Administració de Justícia a Catalunya, sí utilitza el sistema LEXNET creat pel Ministeri de Justícia, motiu pel qual l’obligatorietat establerta a la LEC tindrà, a la nostra Comunitat, un calendari d’aplicació diferent i la particularitat que haurà d’utilitzar dues plataformes informàtiques diferents.

Per tant, i d’acord amb l'exposat, el resum seria aquest:

Per a la recepció de notificacions judicials dels procediments que es tramiten a Catalunya i també a qualsevol Comunitat Autònoma (a excepció de Cantàbria, Navarra i el País Basc, encara que es tracta d’una informació pendent de confirmació), caldrà utilitzar el sistema LEXNET, creat i impulsat pel Ministeri de Justícia, respecte del qual el Consejo General de la Abogacía Española ha desenvolupat, de manera paral·lela, una plataforma pròpia: LEXNET ABOGACÍA. A Catalunya, les previsions d’entrada en funcionament de LEXNET no contemplen que sigui abans del mes de març de 2016.

Fuente: Icab.cat